Pulkit

Paramam Saranam Gachhami Hansam Saranam Gachhami Adawaitam Saranam Gachhami Anandam Saranam Gachhami Charanam Saranam Gachhami Param ji ke shakti praapt karne se saare kaam jald jald poore hote hain! Charanam Saranam Gachhami
0 replies on “Pulkit”